• 26213953 , 26219273 ,021-26218576
  • دفتر بازرگانی(فکس) : 26219258 -021
  • ساعت کاری : همه روزه از 7:30 تا 17
  • gsbalouch@yahoo.com

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ

 

1- رئیس هیات مدیره : وحید سپهر

2- مدیر عامل و مجری طرح نوسازی : امیر حسین چایچی

3- امیر اشراقی : عضو موظف هیات مدیره