اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ:

1- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره : امید اعلایی

                                                                                     

2- نائب رئیس ،عضو موظف هیات مدیره : پژواک دهدار

 

3-عضو موظف هیات مدیره : فاطمه احمدی