• 88748100 ,021-88745592
  • دفتر بازرگانی(فکس) : 88750360 -021
  • ساعت کاری : همه روزه از 7:30 تا 16
  • gsbalouch@yahoo.com

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ:

1- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره : امید اعلایی

                                                                                     

2- نائب رئیس ،عضو موظف هیات مدیره : پژواک دهدار

 

3-عضو موظف هیات مدیره : فاطمه احمدی