اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع بلوچ:

1- ریاست هیئت مدیره : دکتر اربابی

                                                                                     

2- مدیر عامل و عضو هیات مدیره : مهندس امید اعلائی

 

3-نایب رئیس هیات مدیره : مهندس امینی فر