• 26213953 , 26219273 ,021-26218576
  • دفتر بازرگانی(فکس) : 26219258 -021
  • ساعت کاری : همه روزه از 7:30 تا 16:30
  • gsbalouch@yahoo.com

بافندگی

گسترش صنایع بلوچ

در حال آماده سازی سالن و خرید ماشین آلات