اخبار و رویدادها

بازدید دکتر نوری امیری معاون نوسازی وبهره برداری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،از پروژه گسترش صنایع بلوچ (ایرانشهر)

ادامه مطلب...

مهندس اعلایی (مدیر عامل وعضوهیات مدیره) و مهندس امینی فرد (عضوهیات مدیره ومجری طرح) ازروند پیشرفت پروژه ریسندگی.........

ادامه مطلب...

آزمون استخدامی جهت جذب 170 نفر نیروی انسانی در تاریخ 97/08/04 برگزار گردید.

ادامه مطلب...