اخبار و رویدادها

news photo

آموزش پرسنل سالن رنگرزی ، چاپ و تکمیل در کارخانه نساجی بروجرد

با توجه به پیگیری های مهندس اعلائی مديرعامل گسترش صنايع بلوچ و با مساعدت جناب مهندس مظاهری مالک کارخانه نساجي بروجرد ٨  نفر از پرسنل كارخانجات صنايع بلوچ به مدت يك هفته مهمان نساجی بروجرد شده تا از امکانات موجود درسالن چاپ و رنگرزي آن بازدید و موارد آموزشی رو فراگیری نمايند.

برچسب:
تاریخ نشر خبر: ۱۳ امرداد، ۱۳۹۸